Sunshine Corner         

Opvang Filippijnse straatkinderen                  

ANBI pagina


 

Gegevens ANBI
Naam:                                Stichting Sunshine te Hoogland
Fiscaal nummer  (RSIN):     8122.59.968

            
 

Contact gegevens: Eikenlaan 16, 3828BZ Hoogland. Telefoon: 033-2985207. 

E-mail: info@sunshinecorner.nl.


Bestuurssamenstelling:  
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene leden.

Bestuursleden:
H.D. van der Sluijs, voorzitter
C.F.J. Birsak, secretaris
J.A.G. Fliek, penningmeester
J.H. Engberts, algemeen bestuurslid
A. Engberts-Sikkema, algemeen bestuurslid
P.M. van der Sluijs-Roosenboom, promotor
J.F. de Wit, publicist

Beleidsplan:
Klik op onderstaande link om het beleidsplan in te zien. 

Beleidsplan.pdf (446.63KB)
Beleidsplan.pdf (446.63KB)

Beloningsbeleid:

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning.

Eventueel gemaakte kosten worden wel vergoed.

Doelstelling:

1) Medewerking verlenen aan Zendelingen in de verkondiging van het evangelie op volledige Bijbelse grondslag, alsmede de bevordering van dienstverlening op medisch en sociaal gebied en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2) De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door gelovigen aan te sporen tot regelmatig gebed en financiële steun.

 

Uigeoefende activiteten:     
Financiële verantwoording:  

 


  

 

 

 


 

 

 

 


URL van de financiële gegevens: https:SUNSCHINECORNER.NL/ANBI